දෙමටගොඩ පිපිරීමෙන් දිවි පිදු පොලිස් පරීක්ෂක වෙත ජනාධිපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

24th April, 2019